مرکز رشد فناوری سلامت
۱۴۰۱/۹/۱۲
شركت با مسئوليت محدود
مطابق ماده 94 قانون تجارت، شركت بامسئوليت محدود، شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود مسئول قروض و تعهدات شركت است.
شركت مزبور را به اين جهت بامسئوليت محدود مي گويند كه مسئوليت هر يك از شركاء محدود به همان مقدار سرمايه اي است كه در شركت سهيم مي باشد و بيشتر از سرمايه خود مسئوليتي نداشته و متعهد به پرداخت ديون و قروض شركت نخواهد بود.
در شركت بامسئوليت محدود هر شريك به نسبت سهمي كه در شركت دارد داراي راي خواهد بود، مگر آنكه اساسنامه ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.
مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده در شركت هاي بامسئوليت محدود وجود داشته ولي انتخاب بازرس پيش بيني نشده است ، بلكه چنانچه تعداد شركاء بيش از 12 نفر باشند، هيئتي مركب از 3 نفر يا بيشتر تحت عنوان هيئت نظارت يا هيئت نظار، از طرف مجمع عمومي عادي انتخاب شده كه اولين وظيفه آن، بررسي و حصول اطمينان از اجراي صحيح مقررات مربوط به تاديه سرمايه و ارزيابي سهم الشركه هاي غيرنقدي مي باشد. اين هيئت مي بايست دفاتر، صندوق و كليه اسناد شركت را زيرنظارت خود داشته و همه ساله گزارشي در اين خصوص به مجمع عمومي عادي تسليم نمايد.

نام شركت بامسئوليت محدود و مدت آن
به موجب ماده ( 95 ) قانون تجارت كه مقرر مي دارد : " در اسم شركت بايد عبارت ( بامسئوليت محدود) قيد شود ". مثلاَ شركت بامسئوليت محدود … و اگر اين جمله ذكر نشود شركت مزبور در برابر اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
همچنين اسم شركت نبايد متضمن اسم هيچ يك از شركاء باشد والا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده است، در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن را خواهد داشت. پس در نام شركت رعايت دو شرط لازم است :
1- كلمه ( بامسئوليت محدود ) به نام شركت بايد اضافه شود.
2- در نام شركت اسم هيچ يك از شركاء برده نمي شود.
والا قانون آن را در مقابل اشخاص ثالث، شركت تضامني خواهد شناخت و شركاي شركت، شركاي ضامن محسوب خواهند شد.
در مورد مدت شركت بامسئوليت محدود از لحاظ مدت زمان تشكيل صحبتي به عمل نيامده و معمولاَ شركا آن را نامحدود ذكر مي كنند.

زمان تشكيل شركت با مسئوليت محدود
به موجب ماده ( 96) قانون تجارت، شركت بامسئوليت محدود وقتي تشكيل مي شود كه تمام سرمايه نقدي تاديه و سهم الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد. بنابراين در تشكيل شركت بامسئوليت محدود دو اصل بايد رعايت گردد :
1- شركتنامه نوشته و امضاء شده باشد.
2- سرمايه تماماَ تاديه و پرداخت شده باشد.

اساسنامه و شركتنامه شركت بامسئوليت محدود
از جمله الزاماتي كه در تشكيل شركت بامسئوليت محدود بايد رعايت گردد، تنظيم شركتنامه و اساسنامه است. شركتنامه قرارداد تشكيل شركت است و بايد در اداره ثبت شركت ها به ثبت برسد و سند رسمي محسوب مي شود.
شركتنامه بايستي به امضاي كليه شركا ( موسسين ) رسيده و به حكم بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك 1310 به ثبت برسد. البته در عمل و مستنبط از ماده 4 نظامنامه قانون تجارت، ثبت شركتنامه در اداره ثبت شركت ها در حكم ثبت دفترخانه و به عنوان سند رسمي تلقي مي گردد.
اساسنامه قانون اداره شركت است. به عقيده دكتر اسكيني در شركت بامسئوليت محدود ، اساسنامه برخلاف شركت سهامي الزامي نمي باشد. البته اين نظر قابل تامل است زيرا به موجب ماده 108 ق. ت ، " روابط بين شركا تابع اساسنامه است ."
در شركت هاي سهامي و تعاوني و شركت هاي مختلط ، اساسنامه الزامي است اما در ساير شركت ها وجود شركتنامه اجباري است.

سرمايه شركت بامسئوليت محدود
سرمايه شركت بامسئوليت محدود به شكل سهم الشركه پرداخت مي شود، بدون آنكه عنوان سهم داشته يا يه شكل سهام با قيمت اسمي معين و متساوي درآمده باشد.
در شركت هاي بامسئوليت محدود برخلاف شركت هاي سهامي، كل سرمايه نقدي مي بايست در ابتدا پرداخت شده و سهم الشركه غيرنقدي نيز ارزيابي و تسليم شده باشد.
لازم به توضيح است ، براي سرمايه شركت حداقل و حداكثري در قانون پيش بيني نشده تنها اشاره شده كه شركت بامسئوليت محدود زماني تشكيل مي شود كه كليه سرمايه نقدي آن تاديه و سرمايه غيرنقدي هم تقويم و تسليم باشد و در شركت نامه قيد گردد و شركا نسبت به قيمت مزبور در مقابل ثالث مسئوليت تضامني دارند. نتيجه اين وضع در حقوق ايران اين است كه شركت بامسئوليت محدود ، علي الاصول ، هيچ گاه نمي تواند به دليل ميزان سرمايه اش باطل اعلام شود؛ برخلاف آنچه در مورد شركت هاي سهامي صدق مي كند.
ويژگي هاي سهم الشركه شركت بامسئوليت محدود :
– سهم الشركه را نمي توان به صورت اوراق تجاري قابل انتقال مانند سهام بانام يا بي نام و غيره درآورد.
– انتقال سهم الشركه به اشخاص ديگر موكول به رضايت تعدادي از شركاء مي باشد كه ضمن داشتن اكثريت عددي، لااقل سه چهارم متعلق به آنان باشد.
– برخلاف شركت هاي سهامي كه انتقال سهام با تحويل اوراق سهام و نهايتاَ در مورد سهام بانام با ثبت در دفتر شركت به عمل مي آيد، انتقال سهم الشركه فقط از طريق سند رسمي صورت مي گيرد.

حداقل تعداد شركا در شركت بامسئوليت محدود
شركت بامسئوليت محدود بين دو يا چند نفر ( حداقل دو نفر ) تشكيل مي شود و شركا مي توانند اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند. هم چنين شخص محجور توسط ولي يا قيم مي تواند شريك شركت بامسئوليت محدود شود.

مسئوليت شركا
مسئوليت شركاي شركت بامسئوليت محدود، فقط تا ميزان ( نه نسبت ) سرمايه خود در برابر قروض و تعهدات شركت است، زيرا شركت بامسئوليت محدود از شركت هاي سرمايه اي مي باشد. مثلاَ با فرض وجود 4 شريك و 100 ميليون سرمايه براي هر شريك ، شركت يك ميليلرد بدهي داشته باشد، مسئوليت شركا فقط تا ميزاني است كه در شركت وارد كرده اند و نسبت به مازاد آن مسئوليتي ندارند و امكان مراجعه طلبكاران به شركا وجود ندارد. پس از انحلال شركت نيز، حتي به ميزان سرمايه امكان مراجعه به اموال شخصي شركاي شركت بامسئوليت محدود وجود ندارد مگر در موارد استثنايي كه به مسئوليت تضامني يا ضامن بودن شريك تصريح شده باشد، مانند 101 ق. ت
از نظر نوع مسئوليت ، ميان شركت بامسئوليت محدود و شركت سهامي شباهت وجود دارد اما بايد توجه كرد كه در ماده يك لايحه ، حد مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام مي باشد. زيرا در شركت سهامي سرمايه به سهام تقسيم مي شود.

مدير يا مديران شركت بامسئوليت محدود
حداقل تعداد مديران، يك نفر مي باشد. برخلاف شركت هاي سهامي اولاَ مدير يا مديران ممكن است از بين شركاء يا خارج انتخاب شوند. ثانياَ مدت خدمت آنان ممكن است محدود يا نامحدود باشد.
مدت تصدي مديران ممكن است محدود يا نامحدود باشد. برخلاف شركت سهامي كه مدت خدمت مديران بيش از دو سال نيست.
در صورتي كه مدير شركت براي مدت محدودي تعيين شده باشد؛ انتخاب مجدد به وسيله مجمع عمومي شركاء به عمل مي آيد. البته بايد دانست كه اگر شركاء در مجمع عمومي قرار يا تصميمي در مورد محدود كردن اختيارات مديران برخلاف اساسنامه اتخاذ نمايند؛ در برابر اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن مي باشد. چون مديران شركت طبق اساسنامه بايد انجام وظيفه كنند و هر اختياري به آن ها تفويض يا سلب شود بايد به موجب اساسنامه باشد.

تصميم گيري در شركت بامسئوليت محدود
تصميمات راجعه به شركت بايد به اكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود. اگر در دفعه ي اولي اين اكثريت حاصل نشد بايد تمام شركاء مجددا دعوت شوند در اين صورت تصميمات به اكثريت عددي شركاء اتخاذ مي شود اگرچه اكثريت مزبور داراي نصف سرمايه نباشند اساسنامه شركت مي تواند ترتيبي برخلاف مراتب فوق مقرر دارد. ( ماده 106 قانون تجارت )

مدارك و مراحل لازم جهت ثبت شركت بامسئوليت محدود
همان طور كه گفته شد، براي تشكيل شركت بامسئوليت محدود، علاوه بر اظهارنامه ثبت و اساسنامه نياز به تنظيم شركتنامه و امضاء آن توسط شركاء مي باشد كه پس از تسليم مدارك نام برده به اداره ثبت شركت ها، مرحله ثبت آن شركت در چارچوب قانون تجارت آغاز و با درج آگهي تاسيس در روزنامه رسمي و يك روزنامه كثيرالانتشار محقق مي گردد. در ادامه، جهت آشنايي بيشتر خوانندگان عزيز، به تشريح مدارك و مراحل ثبت شركت بامسئوليت محدود مي پردازيم. شايان ذكر است، كليه خدمات ثبتي شركت ها به طور تخصصي و در كوتاه ترين زمان ممكن توسط كارشناسان مجرب ثبت نيك انجام مي گيرد. براي اين منظور، كافيست با مشاورين فوق حرفه اي ما تماس حاصل فرماييد.
الف) مدارك ثبت شركت بامسئوليت محدود
1- دو برگ شركت نامه و تكميل آن و امضا ذيل شركت نامه توسط كليه سهامداران
2- دو برگ تقاضانامه ثبت شركت با مسئوليت محدود و تكميل آن و امضا ذيل تقاضانامه توسط كليه سهامداران
3- دو جلد اساسنامه ي تكميل شده و امضا ذيل تمام صفحات آن توسط كليه سهامداران
4- دو نسخه صورتجلسه ي مجمع عمومي موسس كه به امضا سهامداران و بازرسين رسيده باشد.
5- دو نسخه صورتجلسه ي هيات مديره كه به امضا سهامداران و بازرسين رسيده باشد.
6- تصوير برابر با اصل مدارك احراز هويت كليه ي شركا،مديران و هيات نظار(در مواردي كه تعداد شركا بيش از دوازده نفر باشد)
7- اصل گواهي عدم سوپيشينه جهت اعضا ي هيات مديره،مدير عامل
8- تاييديه هيئت مديره اشخاص حقوقي سهامدار،مبني بر غير دولتي بودن آن
9- معرفي نامه نمايندگان، در صورتيكه سهامداران و اعضا هيئت مديره از بين اشخاص حقوقي باشند و ارائه تصوير روزنامه رسمي آگهي تاسيس يا آخرين تغييرات آن
10- اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي كه ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد.
11- اصل وكالتنامه ي وكيل دادگستري در صورتي كه ثبت شركت توسط وكيل صورت پذيرد.
ب) مراحل ثبت شركت بامسئوليت محدود
جهت ثبت شركت بامسئوليت محدود ، ابتدا مدارك اوليه شامل ( كپي برابر با اصل شناسنامه و كارت ملي تمامي افراد و گواهي عدم سوء پيشينه براي مديران و اعضا ) را فراهم آوريد .
سپس با ورود به سامانه الكترونيكي ثبت و اسناد كشور ، نسبت به درج مشخصات كلي تمام اعضاء شركت و انتخاب نام هاي شركت و تنظيم تقاضانامه ، اساسنامه ، شركتنامه و صورت جلسه موسسين در سامانه اقدام نماييد. ( نكته : نام هاي تاييد شده از تهران از تاريخ تاييد به مدت سه ماه اعتبار دارند، در صورتي كه شركت ظرف مدت مقرر ثبت نگردد نام تاييد شده از درجه اعتبار ساقط مي گردد ).
بعد از دريافت رسيد پذيرش اينترنتي، مدارك تأييد شده و پرينت شده از طريق سامانه بايد توسط اعضا امضا شود.
سپس ، مدارك لازم را از طريق اداره پست به اداره ثبت شركت ها ارسال نماييد و باركد پستي را در سامانه وارد كنيد.
اگر مدارك تقديمي كامل بوده و نقصي نداشت كارشناس مربوطه نسبت به تهيه پيش نويس آگهي ثبت اقدام مي نمايد كه در اينصورت بايد شخص متقاضي يا وكيل ثبت شركت نيك با در دست داشتن اصل شناسنامه و كارت ملي، براي اخذ مدارك ثبتي و امضاء ذيل دفاتر به اداره ثبت مراجعه نمايد.
درج آگهي تاسيس در روزنامه رسمي كشور و پرداخت هزينه آن آخرين اقدام جهت ثبت شركت مي باشد. 
تاریخ به روز رسانی: 1398/02/03
تعداد بازدید: 2946
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس شهرکرد- رحمتیه - ساختمان جدید مرکز رشد جنب سبف جدید و ازمایشگاه بهداشت 
کدپستی : 8813833435           تلفن: 33351040-038
دور نگار : 33351041-038
تاریخ بروز رسانی 1401/09/11
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal