مرکز رشد فناوری سلامت
۱۴۰۱/۹/۱۲
شركت تعاوني
تعريف و انواع شركت هاي تعاوني:
شركت تعاوني،شركتي است كه بين اشخاص حقيقي،براي فعاليت در امور مربوط به توليد و توزيع،در جهت اهداف مندرج در قانون بخش تعاوني به منظور بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضاء از طريق همكاري و تشريك مساعي آن ها با رعايت قانون مزبور تشكيل مي گردد.(مستفاد از ماده 8 ق.ت.ج.ا)
شركت تعاوني

اگرچه شركت تعاوني در قانون تجارت ذيل اقسام شركت هاي تجارتي درج گرديده است ليكن مطالعه و مداقه پيرامون تشكيل شركت هاي تعاوني با توجه به روح حكم برخواسته و نيات اعضاء،اين واقعيت را روشن مي سازد كه تشكيل شركت هاي تعاوني عمدتاَ اقدامي در جهت رفع مايحتاج عمومي و تجميع فعاليت اعضاء به منظور ارتقاء سطح زندگي و بهبود وضعيت مادي و معيشتي آن ها محسوب مي شود.
اهداف اين شركت ها مطابق ماده 1(ق.ت.ج.ا) به اين شرح مي باشد:
1-ايجاد و تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل.
2-قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند ولي وسايل ندارند.
3-پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي.
4-جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت.
5-قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منابع در اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود.
6-پيشگيري از انحصار،احتكار،تورم،اضرار به غير
7-توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم
بنا به تعريف فوق شركت تعاوني انواع ذيل را شامل است:
_شركت تعاوني توليد محصولات صنعتي و كشاورزي
_شركت تعاوني توزيع و فروش محصولات
_شركت تعاوني وام و اعتبار
_شركت تعاوني ساختمان مسكن
_شركت تعاوني مصرف
_شركت تعاوني بيمه محصولات و حيوانات
_شركت تعاوني نمايندگي كارخانجات و موسسات توليدي
در فصل پنجم قانون تعاون جمهوري اسلامي به دو نوع شركت تعاوني اشاره شده است:تعاوني توليد و تعاوني توزيع
تعاوني توليد شامل تعاوني هاي مربوط به امور كشاورزي،دامداري،پرورش و صيد ماهي و ... مي باشد وهر عضو بايد به كار اشتغال داشته باشد.
به موجب ماده 27،تعاوني توزيع تعاوني هايي هستند كه نياز مشاغل توليدي و يا مصرف كنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه تعاوني ها تامين مي نمايند.
تشكيل شركت تعاوني:
ماده 193 اشعار دارد شركت تعاوني اعم از توليد يا مصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي يا بر طبق مقررات مخصوصي كه با تراضي شركاء ترتيب داده شده باشد تشكيل بشود.
چنانچه از ماده فوق مستفاد مي شود شركت تعاوني علاوه بر شكل گيري در قالب شركت سهامي مي تواند طبق مقررات خاص با توافق و تراضي شركاء تشكيل و ترتيب يابد.
شركت تعاوني بايد داراي اساسنامه باشد.اساسنامه انواع شركت هاي تعاوني،به صورت "نمونه اساسنامه" به وسيله وزارت تعاون تهيه شده و در اختيار تشكيل دهندگان شركت قرار مي گيرد.براي تشكيل هر شركت تعاوني بايد قبلاَ از طرف وزارت خانه مزبور "موافقت نامه تشكيل" صادر گردد.شركت تعاوني بايد به ثبت داده شود.براي ثبت شركت تعاوني لازم است كه از طرف وزارت تعاون "مجوز ثبت"صادر شود.
اساسنامه شركت تعاوني بايد شامل نام با قيد كلمه تعاوني،هدف،موضوع،نوع،حوزه،عمليات،مدت،مركز اصلي،نشاني،ميزان سرمايه،مقررات مربوط به اعضا،اركان،مقررات مالي و كار،انحلال و تصفيه،حداقل و حداكثر اعضا به نسبت سرمايه و فرصت اشتغال و نوع فعاليت و ... باشد.اعضا در صورتي كه واجد شرايط مقرر باشند مي توانند به عنوان عضو،فعاليت نمايند و طبق اساسنامه در كليه امور حق نظارت خواهند داشت.
شركت تعاوني،مانند شركت تجارتي،داراي شخصيت حقوقي است و دارايي آن،مجزا و مستقل از دارايي اعضاء مي باشد.مسووليت اعضاي شركت تعاوني در برابر بدهي هاي شركت را ماده 23 قانون بخش تعاوني چنين مقرر مي دارد "مسووليت مالي اعضاء در شركت تعاوني،محدود به ميزان سهم آنان مي باشد.مگر آن كه در قرارداد،ترتيب ديگري شرط شده باشد".
سرمايه شركت تعاوني به سهام تقسيم مي شود.نوع و مبلغ سهم را اساسنامه تعيين مي كند.از لحاظ سرمايه شركت هاي تعاوني را مي توان به دو دسته تقسيم كرد:
_شركت هايي كه تمام سرمايه آن به وسيله اعضاء تامين مي شود.
_شركت هايي كه قسمتي از سرمايه(حداقل 51 درصد) به وسيله اعضاء تامين گرديده و بقيه به وسيله نهادهاي دولتي و عمومي در اختيار شركت گذاشته مي شود.
حداقل سرمايه براي تشكيل شركت هاي تعاوني عام يكصد ميليون ريال مي باشد و حداقل سرمايه براي تشكيل شركت هاي تعاوني خاص ده ميليون ريال است.لازم به ذكر است كه هر تعاوني وقتي تشكيل و ثبت مي شود كه حداقل يك سوم سرمايه آن تاديه شود و چنانچه نقدي و جنسي باشد تقويم و تسليم شده باشند.شركت تعاوني با بيش از 500 عضو"تعاوني بزرگ" محسوب مي شود.
مراحل ثبت
1.تكميل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شركتنامه رسمي
2.تهيه و تنظيم دو جلد اساسنامه شركت و امضاي ذيل كليه صفحات توسط تمامي شركاء
3.مراجعه به سامانه ثبت شركت ها
4.تكميل اطلاعات خواسته شده در سامانه و انتخاب 5 نام به ترتيب اولويت.
نام هاي انتخابي بايد داراي شرايط ذيل باشد:
الف)داراي معنا و مفهوم باشد.ب)با فرهنگ اسلامي مطابقت داشته باشد.ج)سابقه ثبت نداشته باشد
6.كارشناس مربوطه با بررسي نام هاي انتخابي ،نسبت به انتخاب و تعيين يك نام اقدام خواهد كرد.
7.سپس كارشناس حقوقي به بررسي اطلاعات وارد شده مي پردازد،اگر داراي نقص باشد براي شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال مي گردد و بايد نقص را رفع نماييد ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًييد مي كند.
8. پس از پذيرش اينترنتي، بايد نسخ اصلي صورت جلسات تنظيمي و ضمائم آن ها را از طريق باجه هاي پست به صورت سفارشي به آدرس ذكر شده در تاًييديه ي پذيرش ارسال نماييد.
9.با تكميل فرم ها و ارسال آن به اداره ي ثبت شركت ها اگر صورتجلسه ي شما داراي نقص باشد، براي شما ابلاغ رفع نقص ارسال مي شود و بايد رفع نقص نماييد و در حالتي ديگر حتي ممكن است صورتجلسه ي شما رد شود كه در اين حالت دلايل رد صورتجلسه طي ابلاغيه اي به شما اعلام مي گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ي جديد اقدام نماييد.
10- چنانچه صورتجلسه شما مورد پذيرش قرار گرفت،مسئول اداره ،دستور ثبت در دفتر ثبت شركت ها را صادر مي نمايد و مشخصات محتويات در دفاتر مخصوص ثبت مي شود.مسئول دفتر شروع به ثبت و پيش نويس آگهي تاسيس شركت در دفتر ثبت شركت ها مي نمايد . كارت شناسايي متقاضيان را اخذ مي كند وآن را با مشخصات مندرج در شركتنامه تطبيق مي دهد. احراز هويت متقاضيان ،اخذ امضا از متقاضيان در ذيل ثبت در دفتر، تصديق متقاضيان تحت عنوان ثبت با سند برابر است ، نوشتن شماره ي ثبت در اظهارنامه و شركتنامه ي شركت از ساير اقدامات مسئول دفتر مي باشد.مسئول ثبت دفتر، تشكيل پرونده داده و در روي آن از لحاظ تكميل امضاگواهي مي نمايد.يك نسخه اساسنامه و شركتنامه و اظهارنامه، تحويل موسسين مي گردد و نسخه ي ديگر اظهارنامه و اساسنامه و شركتنامه و پيش نويس آگهي را كه تشكيل پرونده گرديده، جهت تحرير به اتاق تايپ ارسال مي دارد
12- درج در روزنامه كثيرالانتشار و روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران.
پس از تشكيل شركت تضامني نسبت به تعيين حوزه مالياتي و تشكيل پرونده دارايي،تهيه دفاتر قانوني و پلمپ دفاتر و اخذ كد اقتصادي اقدام نماييد. 
تاریخ به روز رسانی: 1398/02/07
تعداد بازدید: 1004
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس شهرکرد- رحمتیه - ساختمان جدید مرکز رشد جنب سبف جدید و ازمایشگاه بهداشت 
کدپستی : 8813833435           تلفن: 33351040-038
دور نگار : 33351041-038
تاریخ بروز رسانی 1401/09/11
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal